Deklaracja dostępności Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dostępnej pod adresem https://warszawa.rio.gov.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2011-05-18
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-11-15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Pliki PDF, DOC itp. – nie ma możliwości ograniczenia korzystania z takich plików i umieszczania tekstów bezpośrednio w serwisie. Problematyczną kwestią jest poprawne tagowanie.

 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów word w których nie ma dobrze zaznaczonej logicznej struktury, lub są skanami dokumentów.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Treści nietekstowe mogą nie posiadać swojej tekstowej alternatywy, napisów rozszerzonych lub audiodeskrypcji.
 • Niektóre elementy nawigacyjne mogą nie mieć zapewnionego kontrastu minimalnego.
 • Niektóre linki mogę mieć cel nie wynikający z treści linku.
 • Przy wprowadzaniu treści nie zawsze podawane są sugestie korekty błędów.

Data sporządzenia deklaracji: 2020-10-28
Data ostatniej aktualizacji deklaracji: 2022-02-17

 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny (dokonanej przy wsparciu i wykorzystaniu narzędzia dostępnego do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative http://checkers.eiii.eu/).
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Tomasz Zdziarski, adres poczty elektronicznej informatyk@warszawa.rio.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 625 04 45. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Uwaga! Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do spraw związanych z zapewnieniem dostępności cyfrowej, czyli działaniami, mającymi na celu umożliwienie korzystania z informacji prezentowanej w formie elektronicznej wszystkim użytkownikom w równy sposób (niezależnie od ich cech lub rodzajów niepełnosprawności, a także niezależnie od właściwości używanych urządzeń końcowych i oprogramowania). Nie należy ich używać w sprawach związanych z kwestiami technicznymi (np. niedostępność strony) lub dotyczących zawartości merytorycznej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Skargę można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty oraz na adres mailowy do:

 • Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
 • adres: ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa
 • e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pl
  Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

W celu sukcesywnego usuwania barier Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie powołał Koordynatora ds. dostępności. Zadaniem Koordynatora jest między innymi wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami oraz prowadzenie działań na rzecz poprawy dostępności.

OPIS DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ siedziby w Warszawie
oraz Zespołów Zamiejscowych:

Budynek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie przy ulicy Koszykowej 6a nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami.
Do wejścia głównego usytuowanego od ulicy Świętej Teresy prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej
Wejście do budynku nie jest zabezpieczone bramkami.
Pomieszczenia zajmowane przez Izbę znajdują się na parterze oraz piętrach od I do III.
Po wejściu do budynku po lewej stronie znajduje się pomieszczenie ochrony, do której można zwrócić się o pomoc lub wskazanie docelowego miejsca.
Na końcu korytarza po lewej stronie od wejścia znajduje się winda, która umożliwia dostanie się do pomieszczeń Izby zlokalizowanych na I, II i III piętrze budynku osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Przy drzwiach windy jest przycisk przywoławczy. Winda została wyposażona w poręcz i lustro oraz jest dobrze oświetlona. Wewnętrzny panel sterujący nie został oznaczony alfabetem Braille’a. Winda nie została wyposażona w informację głosową o przyjeździe windy i o numerze piętra, na którym się znajduje.
Ciągi komunikacyjne, mają szerokość, umożliwiającą dwukierunkowy ruch. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na pierwszym piętrze budynku.
Publicznie dostępne miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Koszykowej, w bliskiej odległości od wejścia do budynku.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń zajmowanych przez Izbę można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku znajduje się przenośna pętla indukcyjna wykorzystywana podczas posiedzeń, spotkań, rozpraw, rekrutacji i obsługi interesantów. We wszystkich miejscach, w których wykorzystywana jest przenośna pętla indukcyjna znajduje się informacja dotycząca konieczności zgłoszenia potrzeby jej wykorzystania.
W budynku nie ma możliwości korzystania z informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Podczas wizyty w Izbie możliwe jest skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach pracy Izby. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych. Zamiar skorzystania z pomocy tłumacza należy zgłosić najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem zamierzonej wizyty.
Obiekt jest poddawany pracom modernizacyjnym zwiększającym dostępność.

 

Zespół Zamiejscowy w Ciechanowie przy ulicy 17 Stycznia 7

Siedziba Zespołu Zamiejscowego w Ciechanowie znajduje się w pomieszczeniach użyczonych w budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7. Pomieszczenia znajdują się na 4 piętrze budynku.
Do budynku prowadzi jeden wjazd. Parking znajduje się przed budynkiem i jest bezpłatny dla interesantów. Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością oraz dla osób ze szczególnymi potrzebami wyznaczone są blisko budynku.
Do budynku można wejść z dwóch stron:

 • od ulicy 17 Stycznia 7 – wejście dostępne także dla osób z niepełnosprawnością ruchową – winda zewnętrzna lub schody z obustronnymi barierkami.
 • od parkingu z tyłu budynku – 2 wejścia schodami dla osób sprawnych ruchowo.

W budynku znajduje siętablica informacyjna - przy windzie na parterze oraz kierunkowskaz informujący o kierunku ruchu, miejscu gdzie znajduje się pętla indukcyjna, tłumacz on-line języka migowego.
Korytarze dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Korytarz na piętrze, na którym znajduje się siedziba Zespołu Zamiejscowego w Ciechanowie jest szeroki umożliwiający wyminięcie się 2 osób. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się.
Dostęp do pomieszczeń jest swobodny. Obiekt wyposażony jest w schody.
Winda zewnętrzna/platforma umożliwia wjazd na parter. Znajduje się obok schodów wejściowych po lewej stronie do wejścia głównego budynku. Dwie windy wewnętrzne znajdują się w holu głównym około 10 metrów od wejścia głównego. Windy dostosowane są dla osób ze szczególnymi potrzebami. W windzie są poręcze oraz instalacja głosowa podająca kolejność pięter. Klawiatura przycisków w windzie zawiera napisy w alfabecie Braille`a dla osób niewidomych.
Punkt informacyjny znajduje się na parterze w holu po lewej stronie od wejścia głównego. Pracownik udzieli wszelkich informacji w tym o usługach świadczonych dla interesantów, lokalizacji wydziałów oraz sposobie przemieszczania się po budynku.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Na parterze jest toaleta dostosowana dla osób z szczególnymi potrzebami w tym dla osób z niepełnosprawnością.
Osoba z psem opiekunem czy z psem przewodnikiem ma prawo wstępu do budynku. Pies musi mieć uprząż i certyfikat potwierdzający status psa asystującego oraz zaświadczenie o szczepieniach weterynaryjnych.
W Zespole Istnieje możliwość skorzystania z przenośnej pętli indukcyjnej, przy czym potrzebę jej wykorzystania należy zgłosić z jednodniowym wyprzedzeniem.
Podczas wizyty w Zespole możliwe jest skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach pracy. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych. Zamiar skorzystania z pomocy tłumacza należy zgłosić najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem zamierzonej wizyty.

Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce przy ulicy Adama Mickiewicza 10

Siedziba Zespołu Zamiejscowego w Ostrołęce znajduje się w pomieszczeniach wynajmowanych w budynku przy ulicy Adama Mickiewicza 10. Pomieszczenia znajdują się na parterze oraz pierwszym piętrze budynku. Do wejścia głównego prowadzą schody bez podjazdu dla wózków. Istnieje możliwość rozłożenia przenośnej platformy na schody umożliwiającej wózkom wjazd do budynku.
Publicznie dostępne miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Głowackiego lub Kilińskiego, w bliskiej odległości od wejścia do budynku (ok. 200 m). Parking zapewniający takie miejsca znajduje się również na ul. Mickiewicza. Jest to parking Urzędu Skarbowego oddalony ok. 10 m od budynku Zespołu Zamiejscowego.
Nad wejściami nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku brak jest windy.
Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na parterze.
Ciągi komunikacyjne, mają szerokość, umożliwiającą dwukierunkowy ruch. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się.
W Zespole Istnieje możliwość skorzystania z przenośnej pętli indukcyjnej, przy czym potrzebę jej wykorzystania należy zgłosić z jednodniowym wyprzedzeniem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Do budynku i wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Podczas wizyty w Zespole możliwe jest skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach pracy. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych. Zamiar skorzystania z pomocy tłumacza należy zgłosić najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem zamierzonej wizyty. 

Zespół Zamiejscowy w Płocku przy ulicy Kościuszki 3

Siedziba Zespołu Zamiejscowego w Płocku znajduje się w pomieszczeniach wynajmowanych w  budynku przy ulicy Kościuszki 3. Pomieszczenia znajdują się na drugim i trzecim piętrze budynku. Do wejścia głównego prowadzą schody bez podjazdu dla wózków. Wejście na piętro, gdzie znajdują się pomieszczenia Zespołu jest zabezpieczone bramką, przy której na wysokości 130 cm został zainstalowany domofon.
Publicznie dostępne miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy, w bliskiej odległości od wejścia do budynku.
Nad wejściami nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku brak jest windy.
Brak jest toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Ciągi komunikacyjne, mają szerokość, umożliwiającą dwukierunkowy ruch. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się.
W Zespole Istnieje możliwość skorzystania z przenośnej pętli indukcyjnej, przy czym potrzebę jej wykorzystania należy zgłosić z jednodniowym wyprzedzeniem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’aani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Do budynku i wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Zespół Zamiejscowy w Płocku  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Podczas wizyty w Zespole możliwe jest skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach pracy. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych. Zamiar skorzystania z pomocy tłumacza należy zgłosić najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem zamierzonej wizyty. 

Zespół Zamiejscowy w Radomiu przy ulicy Stefana Żeromskiego 53

Siedziba Zespołu Zamiejscowego w Radomiu znajduje się w pomieszczeniach użyczonych w budynku Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Stefana Żeromskiego 53. Pomieszczenia znajdują się na 3 piętrze budynku.
Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku prowadzą  3  wejścia:  od ul. Żeromskiego, oraz od ul. Staszica i ul. Niedziałkowskiego.
Do wejść od ul. Staszica i Żeromskiego prowadzą  schody oraz podjazdy dla wózków znajdujące się przy schodach.
Nad wejściami nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
W budynku jest platforma przyschodowa. Znajduje się przy sali koncertowej od strony ul. Żeromskiego.
W budynku jest winda. Znajduje się w części od ul. Staszica.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz piętrach  I, II i III. 
Korytarz na piętrze, na którym znajduje się siedziba Zespołu Zamiejscowego w Radomiu jest szeroki umożliwiający wyminięcie się 2 osób. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W Zespole Istnieje możliwość skorzystania z przenośnej pętli indukcyjnej, przy czym potrzebę jej wykorzystania należy zgłosić z jednodniowym wyprzedzeniem.
Podczas wizyty w Zespole możliwe jest skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach pracy. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych. Zamiar skorzystania z pomocy tłumacza należy zgłosić najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem zamierzonej wizyty.
Do budynku i wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Zespół Zamiejscowy w Radomiu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

Zespół Zamiejscowy w Siedlcach przy ulicy Piłsudskiego 38

Siedziba Zespołu Zamiejscowego w Siedlcach znajduje się w pomieszczeniach użyczonych w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatury - Placówki Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38. Pomieszczenia znajdują się na 4 piętrze budynku.
Główne zadaszone wejście znajduje się w od frontu budynku przy ulicy Piłsudskiego. Jest łatwe do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Wejście jest wyposażone w drzwi automatycznie otwierane i jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Na elewacji obok wejścia znajdują się tablice informacyjne, w tym tablica Zespołu Zamiejscowego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie mającego siedzibę w budynku. Hol wejściowy jest przestronny, jasny, z kolumnami bez  oznakowania dotykowego na posadzce. Stanowisko ochrony, będące jednocześnie punktem informacyjnym dla osób z niepełnosprawnością ruchową jest oznakowane i znajduje się w bezpośredniej bliskości  od wejścia, po lewej stronie. Lada znajduje się na wysokości 90 cm. 
Schody w holu głównym znajdują się przed windami po prawej stronie, schody prowadzą na wszystkie piętra budynku. 
Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób.
Korytarze na piętrach są wydzielone częściowo szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem, bez mechanizmów ułatwiających otwieranie.
W budynku, za wyjątkiem wind nie ma oznaczeń brajla.
Oznaczenie lokalizacji Zespołu znajduje się nad drzwiami prowadzącymi z holu wind do korytarza.
Główna klatka schodowa ewakuacyjna jest otwarta dostępna od holu na parterze obok wind. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Stopnie częściowo zabezpieczone taśmą antypoślizgową. Schody wyposażone są w jednostronne okrągłe poręcze.
Dwie windy przestronne znajdują się na prawo od drzwi wejściowych za schodami. Oznakowanie przycisków jest wypukłe, a w kabinach oznakowanie brajlem. Komunikaty dźwiękowe w windach i informują o numerze piętra i otwieraniu i zamykaniu się drzwi.
Ogólno dostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się w bocznym korytarzu na parterze za portiernią - punktem informacyjnym. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Zainstalowany jest  system przywołujący. Miska ustępowa umieszczona jest na prawo od wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest po prawej stronie od wejścia. Na piętrach brak jest toalet dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Jedna z wind (prawa) posiada oddzielne zasilanie i jest przystosowana do działania w czasie prowadzenia  akcji gaśniczej i ewakuacyjnej. Natomiast do dyspozycji prowadzącego akcję gaśniczą lub ewakuacyjną jest tzw.” winda strażaka”. 
Do budynku i wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Zespół Zamiejscowy w Siedlcach można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Zespole Istnieje możliwość skorzystania z przenośnej pętli indukcyjnej, przy czym potrzebę jej wykorzystania należy zgłosić z jednodniowym wyprzedzeniem.
Podczas wizyty w Zespole możliwe jest skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach pracy. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych. Zamiar skorzystania z pomocy tłumacza należy zgłosić najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem zamierzonej wizyty. 

Aplikacje mobilne

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie nie udostępnia aplikacji mobilnych.