Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1824) Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie udostępnia osobom uprawnionym tj. doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu następujące formy kontaktu z Izbą:

 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa
 • osobiście w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pl lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP

Osobie uprawnionej podczas załatwiania spraw w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie przysługuje prawo do skorzystania z usług:

 • tłumacza PJM (polski język migowy)
 • tłumacza SJM (system językowo – migowy)
 • tłumacza SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Izbie. Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, złożyć w Biurze Podawczym Izby lub przesłać listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Izbę).

W przypadku braku możliwości realizacji usługi, Prezes zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji usługi lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.

Wniosek powinien obejmować następujące informacje:

 1. imię i nazwisko osoby uprawnionej,
 2. adres zamieszkania,
 3. sposób kontaktu z osobą uprawnioną (adres e-mail lub numer telefonu),
 4. wybraną metodę komunikowania się (PJM, SJM, SKOGN),
 5. wskazanie sugerowanego terminu spotkania,
 6. informację na temat rodzaju zgłaszanej sprawy.

W kontakcie z Izbą osoba niesłysząca lub słabo słysząca ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej tj. każdej, innej osoby fizycznej, która ukończyła 16 rok życia, wybranej przez osobę niesłyszącą lub słabo słyszącą. Zadaniem osoby przybranej będzie pomoc w załatwieniu spraw w Izbie.

Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 426 ze zm.).

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego województwa mazowieckiego dostępny jest na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Rejestr tłumaczy języka migowego PZG dostępny jest również na stronie Polskiego Związku Głuchych Oddział Mazowiecki w Warszawie.