Dostęp do informacji publicznej 

Stosownie do art. 61 Konstytucji RP oraz przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.  U.  z 2020 r., poz. 2176 ze zm.) prawo do uzyskania informacji publicznej obejmuje uprawnienie wnioskodawcy do niezwłocznego uzyskania informacji zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych związanych z działalnością Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Dostęp do takich informacji publicznej podlega ograniczeniu, jeżeli wynika to z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej, lub tajemnicy przedsiębiorcy.

Udostępnianie informacji publicznych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie następuje:

·        poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej: https://warszawa.rio.gov.pl/. Dotyczy to w szczególności informacji związanych z realizowanymi przez Izbę zadaniami w zakresie nadzoru i kontroli, a także prowadzonej działalności informacyjnej, instruktażowej, opiniodawczej oraz szkoleniowej,

·        na pisemny wniosek skierowany na adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, 00-564 Warszawa, ul.Koszykowa 6a lub w Zespołach Zamiejscowych RIO w Warszawie, mających swoje siedziby:

-       w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów

-       w Ostrołęce przy ul. Mickiewicza 10, 07-400 Ostrołęka

-       w Płocku przy ul.Kościuszki 3, 09-402 Płock

-       w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom

-       w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce

oraz na wniosek złożony drogą elektroniczną na adres e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pl lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP bądź osobiście w sekretariacie Izby (I piętro, pokój 109),

·        w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, jeżeli informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie.

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.


W przypadku składania wniosku o udostępnienie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie informacji niedostępnych w BIP, należy wskazać sposób w jaki żądana informacja ma zostać udzielona. Jeżeli informacja publiczna nie będzie mogła być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie powiadomi pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takiej sytuacji, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji będzie mogło zostać umorzone.

Udostępnienie informacji publicznej jest bezpłatne. W przypadku, jeśli udostępnienie informacji publicznej spowoduje  dodatkowe koszty związane z przygotowaniem informacji, zgodnie ze sposobem wskazanym we wniosku, Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie może pobrać opłatę od wnioskodawcy w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Ewentualna odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, do której znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, przy czym wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy Prezes Izby rozpoznaje w terminie 14 dni.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej stosuje się, przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.), przy czym przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi, skargę zaś rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.  U.  z 2020 r., poz. 2176 ze zm.).