Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego zostały uregulowane w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 roku o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1641).

Ponowne wykorzystywanie to wykorzystywanie przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.

W ramach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępniane są informacje:

 1. Publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
 2. Udostępniane na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego powinien zawierać:

 • nazwę podmiotu, do którego skierowany jest wniosek;
 • imię i nazwisko wnioskodawcy lub nazwę firmy czy instytucji;
 • adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi (np. adres pocztowy, adres e-mail, adres ESP na ePUAP);
 • wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego (np. kopii na papierze, płyty DVD, pliku elektronicznego), a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
 • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego (np. e-mailem, ePUAP’em, listownie).

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegomożna złożyć w następujący sposób: 

 • na adres: Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, 00-564 Warszawa, ul.Koszykowa 6a lubna adres Zespołów Zamiejscowych RIO w Warszawie, mających swoje siedziby:
  • w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów
  • w Ostrołęce przy ul. Mickiewicza 10, 07-400 Ostrołęka
  • w Płocku przy ul.Kościuszki 3, 09-402 Płock
  • w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom
  • w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail:warszawa@warszawa.rio.gov.pllub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczejna ePUAP
 • osobiście w sekretariacie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie (I piętro, pokój 109).

Terminy

Wniosek jest rozpatrywany bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznegopodlega ograniczeniom (art. 6 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 roku o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, Dz. U. z 2021 r., poz. 1641), w szczególności:

 • wynikającym z przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 • wynikającym z przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;
 • ze względu na prywatność osoby fizycznej, w tym ochronę danych osobowych;
 • ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy;
 • w zakresie informacji sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw, oraz które zostały wytworzone przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie, jednakże nie należało to do zakresu zadań publicznych określonych prawem realizowanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie;
 • w zakresie informacji sektora publicznego, do których prawa własności intelektualnej przysługują podmiotom innym niż Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie. 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie może określić warunki ponownego wykorzystywania, które będą obiektywne, proporcjonalne, niedyskryminacyjne oraz które nie będą ograniczać w sposób nieuzasadniony możliwości ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych na stronie: https://warszawa.rio.gov.pl/obejmują:

 • obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie;
 • obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Opłaty

Informacje sektora publicznego są udostępniane lub przekazywane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie może jednak nałożyć opłatę, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób lub w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, mogących mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Wymienione koszty, mogą obejmować koszty czynności związanych z anonimizacją lub ze środkami zastosowanymi w celu obrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób lub w określonej formie.

Ww. opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.

Środki prawne

Wnioskodawca, który otrzymał od Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, lub informację o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazanie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacje sektora publicznego mogą zostać przekazane, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie przez wnioskodawcę o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy.

Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

Regionalna Izba Obrachunkowej w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za treść udostępnionych lub przekazanych informacji sektora publicznego przetworzonych przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 roku o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1641) https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1641