W myśl art. 14 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) - organem izby jest kolegium izby.

Do właściwości Kolegium Izby należy:

  • ustalanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego w przypadku, o którym mowa w art. 240 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 885 z późn. zm.), oraz orzekanie o nieważności uchwał i zarządzeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych,
  • rozpatrywanie odwołań w sprawach określonych w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych,
  • przyjmowanie sprawozdań z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej izby,
  • uchwalanie wniosków do projektu budżetu izby oraz ramowego planu pracy,
  • przyjmowanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz rocznego ramowego planu pracy izby, w tym planu kontroli,
  • rozpatrywanie zastrzeżeń do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych,
  • podejmowanie uchwał w innych sprawach, określonych w odrębnych przepisach.
                Uchwały kolegium izby zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków kolegium izby. W posiedzeniu kolegium izby ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu określonego w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych, którego sprawa jest rozpatrywana.
 
 
Skład Kolegium Izby
 

Wojciech  Tarnowski - Przewodniczący Kolegium

 Zych Bożena        -  Zastępca Przewodniczącego Kolegium

 

 
Członkowie Kolegium:
 
Aszkiełowicz Karolina SG Warszawa
Białobrzewska Jolanta ZZ Ostrołęka
Cybulski Artur ZZ Ciechanów
Dąbrowski Maciej Maurycy ZZ Ostrołęka
Dziarnowska Ewa ZZ Płock
Dygus Aneta SG Warszawa
Filipowicz Janina ZZ Radom
Głażewska Elżbieta Dorota ZZ Ostrołęka
Ignasiak Romana ZZ Płock
Jagodzińska Iwona ZZ Płock
Kołakowski Ireneusz ZZ Ciechanów
Krauschar Kamil ZZ Siedlce
Małkowska Agnieszka ZZ Płock
Michalak Kamil SG Warszawa
Okleja Jolanta ZZ Radom
Olędzka Anna ZZ Siedlce
Pachocki Konrad SG Warszawa
Pakosz Anna ZZ Radom
Pączkowska Agata SG Warszawa
Polens Krzysztof ZZ Ciechanów
Sokolnicka Renata ZZ Ciechanów
Szewc Agnieszka SG Warszawa
Tomaszek Jolanta ZZ Siedlce
Wielgórska Ewa ZZ Siedlce
   

*ZZ - Zespół Zamiejscowy
*SG - Siedziba Główna