Przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198 z późn. zm.) stanowią, że informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek zainteresowanego podmiotu (art. 10 ust. 1) . więcej informacji